سوابق اجرایی دکتر ملک محمدی

پروژهای کشاورزی،آب،گاز

کشاورزی

 – تعداد پروژه ها:644 مورد

 – طرح های به بهره برداری رسیده: 621 مورد 

– تاسیس صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان 

گاز: 

– تعداد پروزها :84 مورد

 – بهره برداری از پروزه های گازرسانی به روستا ها: 23 مورد 

– پروزه های گاز رسانی در حال اجرا: 23 روستا

 آب: 

– تعداد پروژه ها:241 مورد 

– احداث و بهره برداری از تصویه خانه اب شرب غدیر دامغان 

– اجرای طرح های آب رسانی به روستا ها: 35 مورد