سوابق اجرایی دکتر ملک محمدی

صنعت و اشتغال زایی:

 – تعداد پروژه ها 112 مورد

– کارخانه های مجوز تاسیس دریافت نموده 110 مورد

– کارخانه های به بهره برداری رسیده : 54 واحد با اشتغال زایی 1509 نفر

 – کارخانه های در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی  بیش از 50 درصد: 23 واحد که پیش بینی میشود تا نیمه اول سال 1391 به بهره برداری برسند، با اشتغال زایی 2586 نفر. 

– کارخانه های در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی کم تر از 50 درصد: 33 واحد

 – تصویب منطقه ویژه اقتصادی دامغان در هییت دولت و مجلس شورای اسلامی و اخذ یک هزار هکتار زمین